Who are we?

(for English, scroll down)


Wij zijn Dorien en Hendrine, geboren en getogen in Nederland. De afgelopen jaren hebben we veel plekken op de wereld gezien waar onrecht en uitbuiting niet te negeren zijn.


Kledingindustrie

Onze passie ligt bij de complexe kledingindustrie, wat zouden we daar graag verandering zien! De kledingindustrie staat voor ons symbool voor de ongelijkheid van de wereld: de keten barst van uitersten tussen arm en rijk. Wij dromen van een wereld die eerlijker, vriendelijker en rechtvaardiger is.

We willen de uitersten dichter bij elkaar brengen, bewustwording creëren en denken in mogelijkheden; om te ontdekken hoe het wél kan.


Transparantie

Op dit moment weten we te weinig over de impact van kleding op mens en natuur. In de afgelopen jaren hebben we gezien hoeveel effect transparantie heeft, maar ook hoe makkelijk het is om een consument om de tuin te leiden. In de wereld van de kinderkleding zien wij een gebrek aan merken die écht eerlijk en open zijn over wat ze doen, niet alleen naar ouders maar ook naar kinderen toe.


Wij geloven dat transparantie een eerste stap is naar verandering. Daarom willen we vanuit Be Kind een ander geluid laten horen. Iedere ouder, maar ook ieder kind, heeft recht om te weten wat hij/zij koopt en draagt.


Openheid

Bij Be Kind geloven we in de kracht van kindness en openheid. En met die twee woorden constant in ons achterhoofd zetten wij onze eerste stappen in kledingland. De kennis die we gaandeweg opdoen willen we met jou, en je kind, delen. Dat vinden we belangrijk! Je verdient het namelijk om te weten wat je koopt, maar ook om te leren wat er schuilt achter kleding in het algemeen.


Bij transparantie hoort ook openheid over de uitdagingen. Het werken met goede fabrieken is een mooie stap, maar slechts een eerste. Het proces van een kledingstuk gaat zoveel verder. Denk aan garen, knopen, touwtjes, verpakkingen en labels. Op al deze vlakken proberen we zo ver mogelijk te gaan, maar ervaren we ook dat dat ingewikkeld is. Openheid en transparantie is namelijk nog niet de norm in deze industrie, helaas. Het achterhalen van de ware herkomst van producten is een taaie klus!


We hopen dat onze ontdekkingstocht jou inspireert om zelf ook aan de slag te gaan met het maken van bewustere keuzes. Elke stap die je in die richting zet, of het nou een kleine of enorme stap is, is van waarde.

Onze eerste collectie is tot stand gekomen dankzij de hulp van heel veel bijzondere mensen. We zijn enorm dankbaar voor alle knappe krachten, inspiratie en het enthousiasme van de mensen om ons heen. Zonder hen was het zeker niet gelukt!-------------------------ENGLISH----------------------------


We are Dorien and Hendrine, born and raised in the Netherlands. In the past couple of years we have been to many places in the world where injustice and exploitation cannot be ignored.


Clothing industry

Our passion is in the complex clothing industry and we would love to see a change! To us, the clothing industry symbolizes inequality of the world: the chain is full of extremes of rich and poor. We dream of a world that is more honest, friendly and fair. We want to close the gap a little more between the two extremes, we want to create awareness and think in possibilities; to discover ways to make it work.


Transparency

At this moment, we know too little about the impact of clothing on people and the environment. In recent years, we have seen how much effect transparency has, but also how easy it is to fool a consumer. In the world of children's clothing, we see a lack of brands that are genuinely honest and open about what they do, not only honest to parents, but also honest to children.


Openness

At Be Kind, we believe in the power of kindness and openness. And with those two words constantly in mind, we are taking our first steps into clothing land. We want to share the things we learn along the way with you and your child. We think that is important! You deserve to know what you are buying, but you also deserve to learn about what’s behind clothing in general. Transparency also includes openness about the challenges. Working with good factories is a nice step, but it’s only the first step. The process of a piece of clothing goes so much further. Think of yarn, buttons, strings, packaging and labels. We try to go as far as possible in all these areas, but we also know that this is complicated. Unfortunately, openness and transparency are not the norm in this industry yet. Finding out about the true origin of products is a difficult task!

We hope that our journey of discovery inspires you to start making more conscious choices yourself. Every step you take in that direction, whether it is a small step a huge step, is valuable.


Our first collection has been created with the help of many special people. We are extremely grateful for all the great energy, inspiration and enthusiasm of the people around us. Certainly, it wouldn’t have been possible without them!